Age of Wushu Wiki
Advertisement
Chengdu
Chengdu
Region Southwest
Connects to Qiandeng Town, Tangmen, Emei, Xiangyang Slope, Nianluo Dam, Jinling
Influence Challenges Nangong Family, Huanhua Sword Sect, Xu Village, Golden Needle Shen Family
Guild Territories Breeze Valley, Heart Searching Cliff
Map
Chengdu Map

Description[]

Main hub for trading in the Silver viper server.Also one of the most active cities.

Basic functions[]

Scene Change Teleport Points

Chengdu --> Emei (891, 1329)

Chengdu --> Jinling (60, 557)

Chengdu --> Nianluo Dam Village (1445, 883)

Chengdu --> Qiandeng Town (716, 225)

Chengdu --> Tangmen (253, 1264)

Chengdu --> Xiangyang Hill (1440, 989)

Scene Teleport Points

Chengdu Mortuary (911, 537)

Huanhua Creek Herbal Hall (1042, 846)

Southern Aristocratic Family Herbal Hall (292, 440)

Village Stagecoaches

Che Bo (390, 583)

Lui Chang (488, 873)

Peng Huan (967, 760)

Official Stagecoach Zhao Si (771, 487)
Boatmen

Gao Shouyun (918, 433)

Qin Shisong (410, 496)

Qu Huigang (998, 1038)

Wu Caijian (931, 697)

Activation Code Claiming Ambassadors

Reward Ambassador (746, 670)

Reward Ambassador (668, 739)

Event Ambassadors

Beta Test Gift Ambassador (666, 739)

Huangfu Mao (749, 673)

Merchants[]

General Store Owner Na Mingjie (702, 715)
Martial Arts School Master Xiong Debiao (857, 671)
Weapon Merchant Wang Tiechu (748, 598)
Armor Merchant Qiao Shiyun (714, 599)
Jewelry Merchant Zhou Shengsheng (707, 655)
Drug Store Keeper Huang Shiren (696, 685)
Bank Keeper Huan San (738, 676)
Horse Seller Hong Baifang (394, 585)
Jianghu Doctors

Jianghu Doctor (1027, 133)

Jianghu Doctor (1171, 709)

Jianghu Doctor (622, 1044)

Jianghu Doctor (37, 1213)

Jianghu Doctor (186, 767)

Jianghu Doctor (262, 347)

Jianghu Doctor (666, 298)

Life Skill Masters[]

Masters of Collection Skills
Farmer Cheng Zhi (519, 797)
Fisherman Rong Sihai (397, 495)
Hunter Wang Yong (562, 941)
Miner Li Cheng (765, 592)
Woodcutter Yang Liu (424, 614)
Masters of Manufacturing Skills
Blacksmith Fang Xin (761, 599)
Chef Qian Ankang (644, 754)
Craftsman Sima Zhiyun (706, 646)
Herbalist Zhu Hongtao (691, 698)
Poison Maker Mu Qing (863, 598)
Tailor Xiao Siling (724, 656)
Masters of Culture Skills
Calligrapher Zhou Xi (594, 700)
Musician Li Xiaorong (568, 705)
Painter Zhang Hengzhi (602, 694)
Weiqi Player Sima Shengrui (616, 737)
Masters of Street Skills
Beggar Li Yuqiang (807, 592)
Divinator Bao Yushen (686, 664)

Missions[]

Arena Award Administrator Marquis Chengwu (904, 795)
Armed Escorter Liao Canghai (719, 515)
Arrest Warrant Administrator Yu Changqing (645, 561)
Black Market Dealer Shen Qiong (747, 463)
Constable Administrator Jia Renlu (655, 565)
Darkminded Trafficker Feng Wei (841, 622)
Guild Defense Administrators

Heart Searching Cliff - Heng Yan (1050, -131)

Breeze Valley - Su Qi (-228, 1189)

Guild Management

Guild Administrator (668, 605)

Guild Guide (676, 750)

Guild War Administrator (634, 602)

Influence Challenges

Southern Aristocratic Family (12th) - Han Wei (283, 344)

Huanhua Sword Sect (23rd) - Cai Jian (1164, 694)

Xu Village (26th) - Xu Yinsong (642, 300)

Golden Needle Shen Family (27th) - Shen Cai (207, 759)

School War Administrator School War Administrator (763, 643)
Silver Ticket Traders

Exchanging Note Boss (740, 675)

Exchanging Note Boss (634, 604)

Surprise Attack Administrators

Heart Searching Cliff - Yin Ji (994, 152)

Breeze Valley - Concubine Ming (71, 1192)

Surprise Attack Guild Guide Yan Yicui (763, 639)

Daily tasks[]

Click here to see the list of daily tasks in Chengdu.

Resources[]

Click here to see the list of resources in Chengdu.

Hunting targets[]

Click here to see the list of hunting targets in Chengdu and their drops.

Treasure boxes[]

Click here to see (or to contribute to) the list of treasure boxes in Chengdu.

Advertisement