Qiandeng Town
Qiandeng Town.jpg
Region Southwest
Connects to Chengdu, Lingxiao City
Influence Challenges Tianxiang Tea Forest
Guild Territories Black Dragon Hill, Sword Testing Cliff
Map
Qiandeng Town Map.jpg

Basic functions[edit | edit source]

Scene Change Teleport Points

Qiandeng Town --> Chengdu (189, 674)

Qiandeng Town --> Lingxiao City (1104, 721)

Scene Teleport Points

Luanyun Ravine Wasteland Tombs (931, 922)

Qiandeng Town Herbal Hall (874, 746)

Tianxiang Tea Forest Herbal Hall (428, 666)

Tiaodeng Cliff Herbal Hall (617, 247)

Village Stagecoaches

Fang Liang (391, 696)

Gao Yan (974, 707)

Official Stagecoach Huan Yihong (644, 670)
Boatmen

Ru Can (488, 722)

Xun Hantian (666, 895)

Zhang Ren (781, 759)

Activation Code Claiming Ambassadors

Reward Ambassador (876, 634)

Event Ambassadors

Beta Test Gift Ambassador (873, 635)


Merchants[edit | edit source]

General Store Owner Zang Baihuo (819, 724)
Martial Arts School Master Hai Tianlong (899, 645)
Weapon Merchant Shabai Blade (770, 659)
Armor Merchant Sheng Xiuer (774, 695)
Jewelry Merchant Xia Silian (778, 721)
Drug Store Keeper Zhou Cang (826, 704)
Bank Keeper Qian Yongfu (822, 662)
Horse Seller Hong Baifang (653, 665)
Jianghu Doctors

Jianghu Doctor (954, 917)

Jianghu Doctor (436, 694)

Jianghu Doctor (379, 1014)

Jianghu Doctor (758, 1496)

Jianghu Doctor (611, 262)

Jianghu Doctor (5, 467)


Life Skill Masters[edit | edit source]

Masters of Collection Skills
Farmer Zhu Fagui (624, 660)
Fisherman Song Liren (706, 600)
Hunter Dai Chang (842, 615)
Miner Wang Jinliang (889, 829)
Woodcutter Zhong Qiang (897, 590)
Masters of Manufacturing Skills
Blacksmith Pan Qing (778, 670)
Chef Li Qiangting (735, 644)
Craftsman Lv Qiuni (781, 717)
Herbalist Yang Jintian (823, 704)
Poison Maker She Yuting (834, 689)
Tailor Sun Liniang (778, 686)
Masters of Culture Skills
Calligrapher Sun Yue (829, 736)
Musician Yun Qiyin (765, 518)
Painter Li Moxuan (745, 818)
Weiqi Player Chen Xiyi
Masters of Street Skills
Beggar Zhang Chunyang (700, 699)
Divinator Bao Yusheng (810, 666)

Missions[edit | edit source]

Darkminded Trafficker Li Chun (842, 682)
Guild Defense Administrators

Black Dragon Hill - Nie Youdong (-259, 453)

Sword Testing Cliff - Bo Xiang (741, 1763)

Guild Management

Guild Guide (813, 687)

Influence Challenges

Tianxiang Tea Forest (28th) - Liu Qiaoer (377, 1021)

Surprise Attack Administrators

Black Dragon Hill - Cao Yijie (5, 473)

Sword Testing Cliff - Yun Qin (761, 1495)

Daily tasks[edit | edit source]

Click here to see the list of daily tasks in Qiandeng Town.

Resources[edit | edit source]

Click here to see the list of resources in Qiandeng Town.

Hunting targets[edit | edit source]

Click here to see the list of hunting targets in Qiandeng Town and their drops.

Treasure boxes[edit | edit source]

Click here to see (or to contribute to) the list of treasure boxes in Qiandeng Town.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.