Age of Wushu Wiki
Advertisement

Description[]

Reverting Yin Liver Foot Meridian

One of the three Yin channels of foot, cooperates with Yueyin meridian of hand to increase Spirit.

Accupoints[]

  • Dadun
  • Xingjian
  • Taichong
  • Zhongfeng
  • Zhongdu
  • Xiguan
  • Ququan
  • Jimai
  • Zhangmen
  • Qimen

Ranks[]

Rank Internal Skill Critical Rate Internal Skill Hit Rate Ignore Defense for Internal Skills Defense for Yin Damage HP Energy Node
1 3 5 11 13 83 16 0
2 3 4 11 13 89 17 0
3 4 5 12 15 95 18 0
4 4 5 12 15 102 19 0
5 4 6 14 17 108 21 0
6 4 6 14 17 114 22 0
7 5 6 15 19 120 23 0
8 5 6 15 19 127 24 0
9 5 7 17 20 133 25 0
36 11 15 38 45 302 58 Ignore Internal Endurance +2
72 20 27 67 80 528 101 Ignore Internal Endurance +3
108 29 38 95 114 744 144 Ignore Internal Endurance +4
Advertisement