Age of Wushu Wiki
Advertisement
Yanyu Villa
Region Jiangnan
Connects to Suzhou
Influence Challenges Tianwaitian Sect, Holy Wind Gang, Salt Gang
Guild Territories Blue Serenity Cliff, Water-Break Cliff
Map
Yanyu Villa Map

Basic functions[]

Scene Change Teleport Points
 • Yanyu Villa --> Suzhou (882, 717)
Scene Teleport Points
 • Auspicious Clouds Mountain Herbal Hall (231, 388)
 • Qifeng Mountain Herbal Hall (862, 429)
 • Salt Gang Wasteland Tombs (27, 1244)
 • Tianwaitian Society Wasteland (-691, 401)
 • Yanyu Villa Herbal Hall (460, 659)
Village Stagecoaches
 • Lin Gongwei (334, 274)
 • Peng Shenghe (824, 460)
Official Stagecoach
 • Yu Zhu (467, 716)
Boatmen
 • Chao Qun (573, 1084)
 • Lang Shi (436, 802)
 • Li Zihua (258, 1277)
 • Jian Ximi (-77, 450)
 • Jian Xiqiong (-299, 1536)
 • Ma Sanyuan (-574, 446)
 • Qian Sansheng (761, 1395)
 • Zhao Dongcheng (411, 1580)
Activation Code Claiming Ambassadors
 • Reward Ambassador (375, 1034)
Event Ambassadors
 • Beta Test Gift Ambassador (376, 1032)

Merchants[]

General Goods Vendor
 • Tian Peng (449, 990)
 • Doctor (1145, 1285)
 • Doctor (102, 1370)
 • Doctor (-19, 1713)
 • Doctor (-859, 1499)
 • Doctor (-760, 476)
 • Doctor (71, 372)
 • Doctor (212, 761)
 • Doctor (736, 266)
 • Doctor (1049, 602)
Martial Arts School Master
 • Miao Ying (387, 934)
Weapon Merchant
 • Hu Dayong (452, 972)
Armor Merchant
 • Lin Yingyu (446, 1038)
Jewelry Merchant
 • Xue Yuling (447, 1027)
Drug Store Keeper
 • Xie Shi (512, 998)
Bank Keeper
 • Jin Siye (445, 1015)
Horse Seller
 • Li San (457, 714)

Life skill masters[]

Gathering skills
Farmer Yang Li (575, 826)
Fisherman Zhang Yu (457, 826)
Hunter Chen Nu (455, 450)
Miner Men Jiulang (461, 957)
Woodcutter Xu Tao (349, 1008)
Manufacturing skills
Blacksmith Wang Tianzhao (462, 973)
Chef Zhu Feng (512, 1084)
Craftsman Ru Yuechan (446, 1032)
Herbalist Song Mingyin (510, 991)
Poison Maker Lin Cibei (593, 743)
Tailor Jin Jue (450, 1042)
Culture skills
Scholar Sima Jinglun (607, 1008)
Musician Xia Liangyin (441, 957)
Painter Lin Wanshan (600, 1094)
Weiqi Player Li Mengyan (520, 1029)
Marketplace skills
Beggar Qian Tao (553, 811)
Divinator Bao Yushen (409, 1014)

Missions[]

Darkminded Trafficker
 • Sun Bao (420, 990)
Guild Defense Administrators
 • Blue Serenity Cliff - Tang Rongmei (-1124, 1477)
 • Water-Break Cliff - Cong Yiyi (1411, 1306)
Guild Management
 • Guild Guide (383, 1038)
 • Rawon = Bangsat , anjing, Bancir.
Influence Challenges
 • Tianwaitian Sect (2nd) - Wen Puyang (-788, 493)
 • Holy Wind Gang (19th) - Wang Hu (1018, 593)
 • Salt Gang (32nd) - Zhang Xiusheng (116, 1358)
Surprise Attack Administrators
 • Blue Serenity Cliff - Bei Tangyu (-855, 1507)
 • Water-Break Cliff - Situ An (1143, 1280)

Daily tasks[]

Click here to see the list of daily tasks in Yanyu Villa.

Resources[]

Fish[]

Beasts[]

Misc.[]

Treasure boxes[]

Click here to see (or to contribute to) the list of treasure boxes in Yanyu Villa.

Advertisement